fb

Nov 11, 2010

APA ITU PERNIKAHAN


perkahwinan bermaksud perkahwinan antara seorang lelaki dan wanita manakala dari segi istilah membawa maksud kata "Nikah" sebagai  (1) perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri (dengan rasmi);  (2) perkahwinan.  Al-Quran menggunakan kata ini untuk makna tersebut, di samping secara majazi juga membawa maksud dengan "Hubungan seks". Kata ini dalam berbagai bentuknyaditemukan sebanyak 23 kali. Secara bahasa pada mulanya kata nikah digunakan dalam erti "berhimpun".   
Al-Quran juga menggunakan kata zawwaja dan kata zauwj yang membawa maksud "pasangan" untuk makna di atas. Ini kerana perkahwinan menjadikan seseorang memiliki pasangan. Kata tersebut dalam berbagai bentuk dan maknanya terulang tidak kurang dari 80 kali.   Secara umum Al-Quran hanya menggunakan dua kata ini untuk menggambarkan terjalinnya hubungan suami isteri secara sah. Memang ada juga kata wahabat (yang bermaksud "memberi") makhluk. Berulang-ulang hakikat ini ditegaskan dan digunakan oleh Al-Quran untukmelukiskan kedatangan seorang wanita kepada Nabi Saw., dan menyerahkan dirinyauntuk dijadikan isteri. Tetapi agaknya kata ini hanya berlaku bagi Nabi Saw. (QS Al-Ahzab [33]: 50).   Kata-kata ini, mempunyai implikasi undang-undang dalam kaitannya dengan ijab kabul (serah terima) pernikahan, sebagaimana akan dijelaskan kemudian.Pernikahan, atau tepatnya "keberpasangan" merupakan ketetapan Ilahi keatas segala hambanya. Setiap manusia telah ditetapkan pasanagan masing2 sejak dari azali. Dimana secara fitrahnya manusia itu dicipta seharusnya hidup berpasangan. Di dalam Al-Quran antara lain dengan firman-Nya:        Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar     kamu menyedari (kebesaran Allah)     (QS Al-Dzariyat [51]: 49).           Mahasuci Allah yang telah mencipta semua pasangan,     baik dari apa yang tumbuh di bumi, dan dan jenis mereka     (Manusia) maupun dari (makhluk-makhluk) yang tidak     mereka ketahui (QS Ya Sin [36]: 36). BERPASANGAN ADALAH FITRAH   Mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa, dan dorongan yang sukar dibendung setelah dewasa. Oleh kerana itu, agama mensyariatkan dijalinnya pertemuanantara lelaki dan wanita, dan kemudian mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya "perkahwinan", dan beralihlah kerisauan lelaki dan wanita menjadi ketenteraman atau sakinah dalam istilah Al-Quran surat Ar-Rum (30): 21. 
Sakinah terambil dari akar Perkataan sakana yang bererti diam / tenangnya sesuatuselepas bergejolak. Itulah sebabnya mengapa pisau dinamakan sikkin kerana ia adalah alat yang menjadikan binatang yang disembelih tenang, tidak bergerak, selepas tadinya ia meronta. Sakinah - Kerana perkahwinan -  adalah ketenangan yang dinamik dan aktif, tidak seperti kematian binatang. 
Guna tujuan tersebut Al-Quran antara lain menekankan perlunya kesiapan fisik, mental, dan ekonomi bagi yang ingin menikah. Walaupun para wali diminta untuk tidak menjadikan kelemahan dibidang ekonomi sebagai alasan menolak peminang:  "Kalau mereka (calon-calon menantu) miskin, maka Allah akan menjadikan mereka kaya (Berkecukupan) berkat anugerah-Nya "(QS An-Nur [24]: 31). Yang tidak mempunyai kemampuan ekonomi dianjurkanuntuk menahan diri dan memelihara kesuciannya "Hendaklah mereka yang belum mampu (berkahwin) menahandiri, hingga Allah menganugerahkan mereka kemampuan"
(QS An-Nur [24]: 33)
 Di sisi lain perlu juga dicatat, bahawa walaupun Al- Quran menegaskan bahawa berpasangan atau kawin merupakan ketetapan Ilahi bagi makhluk-Nya, dan walaupun Rasul menegaskan bahawa "nikah adalah sunnahnya", tetapi dalam masa yang sama Al-Quran dan Sunnah menetapkan peruntukan-peruntukan yang harus diindahkan. lebih-lebih kerana masyarakat yang ditemuinya melakukan perkara-perkara yang tersasar serta melanggar nilai-nilaikemanusiaan, seperti misalnya mewarisi secara paksa isteri arwah ayah (ibu tiri) 
(QS Al-Nisa '[4]: 19).  Bahkan menurut Al-Qurthubi ketika larangan di atas turun, masih ada yang berkahwin dengan mereka atas dasar suka sama suka sampai dengan turunnya surah   Al-Nisa '[4]: 22 yang secara tegas menyatakan.        Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah     dinikahi oleh bapa tetapi apa yang telah lalu     (Dimaafkan oleh Allah).   Imam Bukhari meriwayatkan melalui isteri Nabi, Aisyah, bahawa pada masa Jahiliah, dikenali empat macam perkahwinan. Pertama, perkahwinan sebagaimana berlaku kini, bermula dengan pinangan kepada orang tua atau wali, membayar mahar dan menikah. Kedua, adalah seorangsuami yang memerintahkan kepada isterinya apabila telah suci dari haid untuk berkahwin (berkaitan seks) dengan seseorang, dan bila ia telah hamil, maka ia kembali untuk digauli suaminya; ini dilakukan guna mendapat keturunan yang baik. Ketiga, sekelompok lelaki kurang dari sepuluh orang, kesemuanya menggauli seorang wanita, dan bila ia hamilkemudian melahirkan, ia memanggil semua ahli kumpulan tersebut
kemudian ia menunjuk salah seorang pun yang seorang yang dikehendakinya untuk dinisbahkan kepadanya nama anak itu, dan yang bersangkutan tidak boleh mengelak.Keempat, hubungan seks yang dilakukan oleh wanita tunasusila, yang memasang bendera atau tanda-tanda di pintu- pintu kediaman mereka dan "bercampur" dengan siapa pun yangsuka kepadanya. Kemudian Islam datang melarang cara perkahwinan tersebut kecuali cara yang pertama.

No comments:

Post a Comment